webinar register page

Webinar banner
Sesjon 1B - «Skaperglede, engasjement og utforskartrang gjennom tverrfagleg arbeid og koding/programmering»
Ingvild Vikingsen Skogestad & Øyvind Opheim Rise
Knappskog skule, Øygarden

Overordnet del av den nye læreplanen skal, saman med kompetansemålene vises igjen i det som skjer i klasserommet. Vi ønsker å vise hvordan man gjennom tverrfaglig arbeid kan «la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling».

Vi vil vise eksempel på hvordan programmering/koding/spill og skaperverkstedstanken blir naturlig integrert i tverrfaglig arbeid med de fagovergripende emnene i fagfornyingen. Vi ønsker kreative og produserende elever som står i sentrum for egen læringsprosess og som tilegner seg algoritmisk tankegang og generell problemløsningskompetanse.

Øyvind er kontaktlærar på 4.trinn på Knappskog skule. Han er inne i sitt 4.år med 1:1 digitale einingar til elevane. Fysisk aktivitet og koding/programmering er noko av det han brenn for. Ingvild er lærar og Digg læring koordinator på Knappskog skule – ho er inne i sitt 5. digitale år. Ho jobbar mykje med fagfornying og tverrfaglege årsplanar i tråd med LK20.

May 6, 2020 12:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.