webinar register page

Webinar banner
Sesjon 5B - «Omvendt undervisning i kroppsøving»
Ove Østerlie
NTNU

Sett i lys av moderne læringsteori og fagfornyelsen blir omvendt undervisning omtalt som et læringsrammeverk som i et praktisk fag som kroppsøving bidrar til økt motivasjon for deltakelse, og som støtte for (dybde) læring. Deltakerne vil få en innføring i det teoretiske grunnlaget, samt inspirasjon på hvordan undervisningen kan bygges opp for økt student-sentrering og økt utbytte av undervisningen for elevene. Bidraget er relevant for lærere i både grunnskole og videregående skole, og relevansen går også ut over kroppsøving og til skolens andre fag med store praktiske innslag som kunst og håndverk, musikk, mat & helse, og yrkesfag.

Ove Østerlie er ansatt ved fagseksjon for kunstfag, kroppsøving og idrett der han underviser i, og forsker på, faget kroppsøving. Med 12 års erfaring fra undervisning, i grunnskole og videregående skole i både kroppsøving og idrettsfag i Norge og Spania, har han opparbeidet seg en bred erfaring med og kompetanse på mange sider ved faget alt fra spesifikke aktiviteter til fagdidaktiske områder. Hans forskning har de siste 6 år i hovedsak konsentrert seg om implementering av digitale verktøy i kroppsøving, men også omfattet forskning på elever med konsentrasjonsvansker.

May 7, 2020 12:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NKUL@home.